Vítejte v internetovém obchodě Chci KOŠILE.cz!

Právě teď DOPRAVA ZDARMA nad 400 Kč! Po celé ČR až na vaši adresu. Úplně na všechno! (více info)

Reklamace a reklamační řád

 

Postup reklamace - jak rychle vyřídit Vaši reklamaci?
Naše společnost i všichni její zaměstnanci se vždy snaží dbát na kvalitu našich produktů i poskytovaných služeb. Přes veškerou naši snahu se může stát, že se zbožím, které jste od nás obdrželi, není něco v pořádku. Například vada na zboží, dodání jiného zboží nebo množství než bylo objednáno, cena za zboží nebo služby je jiná než v objednávce, atd. V takovém případě pro Vaši maximální spokojenost a co nejrychlejší vyřízení reklamace Vám doporučujeme postupovat podle následujícího návodu:
 1. Přečtěte si náš reklamační řád, kde naleznete například informace o lhůtách pro uplatnění reklamace nebo o tom, v jakých případech je možné zboží reklamovat.
 2. Na e-mail reklamace@chcikosile.cz, telefonicky na tel. (+420) 607 233 332, nebo osobně na naší provozovně, nám prosím sdělte, že chcete zboží reklamovat, uveďte číslo objednávky nebo faktury a přesně popište, o jakou vadu se jedná, nebo jak se projevuje. Budeme rádi, pokud přiložíte také fotografii závady.
 3. Doporučujeme vytisknout a vyplnit náš reklamační formulář.
 4. Reklamované zboží, pokud možno se všemi součástmi a v originálním obalu, nám doručte poštou nebo osobně. V případě zaslání zásilku pečlivě zabalte, aby nedošlo k jejímu poškození při přepravě. U některých vad není nutné zasílat zboží zpět (např. nesprávná cena), v tom případě se na řešení dohodnete s našimi pracovníky ihned při oznámení reklamace.
 5. K reklamaci přiložte také následující dokumenty (nebo jejich kopie): doklad o koupi (fakturu nebo dodací list), záruční list, byl-li se zbožím dodán, vyplněný reklamační formulář, případně další dokumenty či důkazy vztahující se k reklamovanému zboží nebo jeho závadě (např. fotografie). Místo reklamačního formuláře můžete také zaslat vlastní přesný popis závad a jejich projevů, návrh na vyřízení reklamace (oprava, výměna zboží, vrácení peněz, ...) a pro případ vrácení peněz také číslo Vašeho účtu.
 6. Zásilku s reklamovaným zbožím nám můžete zaslat poštou nebo doručit osobně na adresu:
  Textil Soldán s.r.o.
  Vejvanovského 469/8
  767 01  Kroměříž

  V případě zaslání doporučujeme zásilku pojistit! Zásilku nezasílejte na dobírku - ta nebude převzata!
  Pokud reklamaci uznáme za oprávněnou, nahradíme Vám zaplacené poštovné (v případě nepřiměřeně vysokého poštovného však pouze do výše obvyklého poštovného České pošty pro zásilky v rámci ČR)!
 7. Po obdržení reklamovaného zboží Vám potvrdíme jeho přijetí a sdělíme, jakým způsobem bude reklamace vyřizována.
 8. Následně uděláme vše pro to, abychom Vaši reklamaci vyřídili co nejdříve. Běžně reklamace vyřizujeme během několika dnů případně do týdne. V nejzazším případě reklamaci vyřídíme do 30 dnů.
 9. Vyřízenou reklamaci, opravené nebo vyměněné zboží, nebo v případě neuznané reklamace zboží původní, Vám zašleme zpět na Vaši adresu. Poštovné v tomto případě hradíme my!
 10. V případě uznané reklamace a vrácení peněz (nebo poskytnutí slevy) Vám odpovídající částku pošleme na uvedené číslo účtu.
 11. To je vše :-)

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně reklamací se na nás neváhejte obrátit na e-mail či telefon, které naleznete v kontaktních informacích.
Vrácení a výměna zboží
Chcete zboží vyměnit za jiné nebo vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů? Potřebné informace naleznete v menu Vrácení a výměna zboží.Reklamační řád

Reklamační řád provozovatele internetového obchodu Chci KOŠILE.cz, společnosti Textil Soldán s.r.o., Vejvanovského 469/8, Kroměříž (dále jen "prodávající"), slouží k informování kupujících, kteří jsou zároveň spotřebiteli (dále jen "kupující") o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen "zboží"), v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění. Ostatní záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídím právním řádem České republiky.

I. Odpovědnost prodávajícího za vady
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména že:
 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle vzorku nebo předlohy,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Prodávající NEODPOVÍDÁ kupujícímu za vady na zboží v těchto případech:
 • byla-li vada na zboží již v okamžiku převzetí a na tuto vadu byla sjednána nižší cena nebo sleva z kupní ceny, nebo pokud kupující o vadě věděl,
 • jde-li o opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží,
 • pokud byla vada způsobena kupujícím, vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, nebo použitím zboží k jinému účelu, než k jakému je určeno,
 • vznikla-li vada v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží již při převzetí zboží kupujícím.
II. Uplatnění reklamace
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, a že reklamuje u správného prodávajícího. To lze prokázat nejlépe dokladem o koupi, či jiným dokladem obsahujícím identifikaci prodávajícího, reklamovaného zboží a datum koupě.
Má-li zboží při převzetí vady, může kupující vždy požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li možné dodání nového zboží bez vad nebo výměna součásti, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Pokud nemůže kupující zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (obvykle tři krát a více) nebo pro větší počet vad (obvykle tři a více), má kupující právo na dodání nového zboží, výměnu součásti, nebo odstoupení od smlouvy.
III. Lhůta pro uplatnění reklamace
Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo z odpovědnosti za vady lze uplatnit pouze u vad, za které prodávající kupujícímu odpovídá.
Kupující má povinnost oznámit zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu prodávajícímu a zboží mu předat, aby vada mohla být přezkoumána.
Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
Lhůtu pro uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží. Ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu používání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
IV. Vyřízení reklamace
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, je prodávající povinen vydat mu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení kupující požaduje.
Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající rozhodne o reklamaci ihned nebo ve složitějších případech do tří pracovních dnů. K této lhůtě se připočte doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, celkově nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodli na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující právo na dodání nového zboží, odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Při oprávněné reklamaci má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
V. Smluvní záruka za jakost
Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (např. záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si uchová obvyklé vlastnosti (záruční doba). Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí ustanovení článku II. tohoto reklamačního řádu.
Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.
VI. Řešení sporů
V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na webových stránkách České obchodní inspekce. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve kontaktovat zákaznickou podporu prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
VII. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1. 3. 2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.chcikosile.cz.
Můj košík

Košík je zatím prázdný.

Porovnat produkty

Nevybrali jste položky k porovnání.

Tipy a novinky
Kontaktujte nás
Možnosti dopravy
Poštovné ZDARMA při objednávce nad 1000 Kč!
 • Česká pošta
 • PPL
 • GLS

Zabezpečeno Mastercard ID Check a Verified by VISA Akceptujeme karty Mastercard, Maestro, VISA a VISA electron Platební brána GoPay